Dividendbelasting in 2023

Wanneer je als particulier belegt in aandelen of ETF’s, kun je te maken krijgen met dividendbelasting. Dat is de belasting die geheven wordt op de winst die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder. Dividendbelasting kunt u vaak verrekenen met de inkomstenbelasting om dubbele belasting te voorkomen. Maar door de belastingheffing kunnen beleggers ook rendement mislopen. In dit artikel gaan we daar dieper op in: wat is dividendbelasting en hoe voorkomt u dividendlekkage?


Wat is dividendbelasting?

Een onderneming kan ervoor kiezen om winst uit te keren aan zijn aandeelhouders als mede-eigenaren van het bedrijf. Dat wordt dividend genoemd. De fiscus heft een belasting over die winstuitkering en dat heet dividendbelasting. 


Dividendbelasting is de belasting die bedrijven moeten betalen als zij een deel van de winst aan aandeelhouders uitkeren als dividend.


Wie betaalt dividendbelasting?

Belasting over dividend is doorgaans een voorheffing, dat betekent dat het bedrijf dat dividend uitkeert, de belasting inhoudt op de dividenduitkering. Het uitkerende bedrijf doet aangifte dividendbelasting en draagt de belasting aan de fiscus af. De dividendbelasting kan zowel in rekening worden gebracht bij bedrijven als bij beleggers, zij ontvangen dus een netto-dividend (na aftrek van de dividendbelasting). Het tarief dividendbelasting 2023 bedraagt 15%, evenveel als in 2022. 


Er is een belangrijk verschil tussen beleggingsdividend en deelnemingsdividend:

  • Beleggingsdividend is voor aandeelhouders die minder dan 5% van de aandelen van een bedrijf bezitten. Ontvangt u als particuliere belegger dividend, dan kunt u via de aangifte inkomstenbelasting de ingehouden dividendbelasting vaak verrekenen met de vermogensbelasting in box 3. Per saldo betaalt u als ontvanger van het dividend dus geen dividendbelasting.
  • Deelnemingsdividend is er voor bedrijven of personen die 5% of meer van de aandelen bezitten. Een bedrijf dat (deelnemings)dividend ontvangt wordt belast in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). De heffing kan via de vennootschapsbelasting worden verrekend, meestal mag er een heffingskorting worden toegepast.


In dit artikel richten we ons verder op de dividendbelasting op beleggingsdividend voor particuliere beleggers. 


Beleggingsdividend en box 3

Particuliere beleggers betalen in Nederland belasting over het belegde vermogen via de vermogensbelasting. In Nederland is de dividendbelasting een zogeheten voorheffing op de inkomstenbelasting. Vaak mag de ingehouden belasting daarom worden afgetrokken van de vermogensbelasting in box 3. Dat dit niet altijd mogelijk is wordt in de volgende paragraaf besproken.Dubbele belastingheffing: dividendlekkage

Als belegger betaalt u vermogensbelasting over een fictief rendement op uw beleggingen. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, mag u de ingehouden dividendbelasting vaak aftrekken van de vermogensbelasting box 3. Helaas is dit niet altijd mogelijk. In een aantal gevallen is teruggaaf dividendbelasting niet of niet geheel mogelijk. In dat geval betaalt u dubbele belasting: de ingehouden dividendbelasting en vermogensbelasting over het uitgekeerde dividend. Dit wordt dividendlekkage genoemd. Het is geen dividend dat weglekt, maar dividendbelasting die niet te verrekenen valt. Dit gaat ten koste van uw rendement.


Dividendlekkage kan op twee niveaus optreden:

  1. Dividendbelasting die de belegger betaalt en niet teruggevraagd wordt of kan worden. Dit is de belasting die je in principe ook op je rekeningafschriften ziet staan. Een lek wordt meestal veroorzaakt door de verschillen in belastingtarieven tussen verschillende landen, waardoor de dividendbelasting niet terug te vragen is. 
  2. Dividendbelasting op ondernemingen in een fonds of ETF  -  deze is eigenlijk alleen terug te vinden in de jaarverslagen van fondsen. Deze vorm van dividendlekkage is dus in de regel minder zichtbaar. Dividendbelasting die de belegger betaalt

Als u belegt in Nederlandse dividendaandelen, ETF’s of beleggingsfondsen, waarbij de Nederlandse dividendbelasting van 15% is ingehouden, dan kunt u deze terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is niet afhankelijk van uw vermogen of inkomen en heffingskortingen spelen ook geen rol.


De hoogte van dividendbelasting is afhankelijk van het land van vestiging van het bedrijf of fonds die het dividend uitkeert. Bij de uitbetaling wordt vaak deze belasting al ingehouden. Dit heet bronbelasting. De hoogte van de bronbelasting verschilt per land. In het buitenland gelden vaak andere tarieven dan de 15% die Nederland hanteert. De VS heffen bijvoorbeeld 30%, maar Ierland 0%. Buitenlandse bronbelasting is niet afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst en dat maakt dat het in een aantal gevallen ook niet of niet geheel in mindering kan worden gebracht op de vermogensbelasting. Nederland heeft gelukkig met een heel aantal landen belastingverdragen afgesloten. Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen twee landen met als doel te voorkomen dat particulieren en bedrijven over dezelfde inkomsten dubbele belasting betalen. Op de site van de belastingdienst staat een overzicht van de verdragslanden.


Dividendlekkage treedt met name op bij landen waarmee Nederland geen of geen goed belastingverdrag heeft. Het kan namelijk zijn dat er wel een belastingverdrag is gesloten, maar dat hierin een maximum is opgenomen. Als dit lager ligt dan de bronbelasting die is ingehouden, dan is het verschil niet te verrekenen. Bronbelasting geheven in het buitenland is geen voorbelasting, omdat de Nederlandse belastingdienst het niet ontvangen heeft. De teruggave dividendbelasting mag dan niet verrekend worden met de totale inkomstenbelasting. 


Dividendbelasting op ondernemingen in een fonds of ETF 

De dividendbelasting op ondernemingen in een fonds of ETF is minder zichtbaar. Deze kunt u alleen terug vinden in de jaarverslagen van fondsen. Dat vraagt dus oplettendheid van indexbeleggers, want zowel het indexfonds of ETF waarin u belegt, als de onderliggende aandelen waar de beleggingsinstelling op zijn beurt weer in belegt, kunnen dividend uitkeren waar dividendbelasting op wordt ingehouden. 


Stel, u belegt via een indexfonds met veel verschillende aandelen. Als de bedrijven in zo’n fonds dividend uitkeren, dan ontvangt het fonds het dividend en betaalt daarover dividendbelasting. De ETF keert vervolgens het dividend aan u uit, maar voor de belastingdienst bent u niet de eigenlijke ontvanger van het dividend. Dat is het fonds en u bent dan afhankelijk van de beleggingsinstelling om de dividendbelasting terug te vragen. In de praktijk is dat meestal niet mogelijk en zo ontstaat dividendlekkage op de dividendbelasting in een ETF. Nederland biedt daarvoor wel een oplossing als deze uitgevende instellingen een fbi-status (Financiële BeleggingsInstelling) hebben. Daarover hieronder meer.Dividendbelasting voorkomen of verlagen

Als dividendbelasting weglekt, dan gaat dit ten koste van uw rendement. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat u de dividendbelasting kunt voorkomen of verlagen. Let dan op de volgende zaken:

  • Beleg in dividendaandelen uit landen waarmee een belastingverdrag bestaat
  • U kunt dividendlekkage vermijden door te beleggen in fondsen/trackers met een fbi-status
  • Beleggers in Amerikaanse aandelen kunnen van het lagere Nederlandse tarief profiteren via een W-8BEN-formulier


Fiscale beleggingsinstelling (fbi)

Om dividendlekkage te voorkomen bij ETFs en indexfondsen, is er de regeling voor een fiscale beleggingsinstelling (fbi). Bedrijven waar zo’n fonds in belegt houden dividendbelasting in als zij winst uitkeren aan het fonds. Deze bronbelasting kan het fonds dankzij deze fiscale status vrijwel volledig terugvragen. Daardoor is er nauwelijks of geen sprake van een dividendlek binnen zo’n fonds. De regeling biedt geen voordeel voor de fondshuizen zelf. Al het voordeel van de fbi gaat naar de particuliere beleggers in het beleggingsfonds. Nederlandse fbi-fondsen zijn voor particuliere beleggers dan ook aantrekkelijker dan buitenlandse beleggingsfondsen, omdat dividendlekkage wordt voorkomen. Voorbeelden van fondsaanbieders met een fbi-status zijn: Actiam, Brand New Day, Fitvermogen en VanEck.


W-8BEN formulier voor de VS

In de VS bedraagt dividendbelasting 30%, in Nederland 15%. Vanwege het belastingverdrag met de Verenigde Staten, hoeven Nederlanders ook over dividenden vanuit de Verenigde Staten, slechts het Nederlandse tarief van 15% belasting te betalen. Daarvoor moet het W-8BEN formulier van de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), worden ingevuld. Vaak kunt u dit formulier invullen via uw bank of broker, die er dan automatisch voor zorgt dat het aangepaste tarief wordt toegepast. 


Disclaimer

De aangeboden informatie is algemeen en niet afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dit artikel is enkel informatief en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als enige vorm van deskundig advies in financieel, juridisch of fiscaal opzicht. 


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement