Duurzaam beleggen vergelijken

Bent u benieuwd hoe duurzaam uw (aanstaande) vermogensbeheerder belegt? In dit artikel tonen we een overzicht en beschrijven we waar u op kunt letten. Overweegt u te beleggen bij een vermogensbeheerder? Vraag dan een vergelijkingsrapport aan voor een gedetailleerd inzicht in het duurzame beleggingsbeleid van de partijen die bij u passen. Hiermee kunt u de mogelijkheden voor duurzaam beleggen vergelijken. 

Inhoudsopgave

Wat is duurzaam beleggen?

Keuzemogelijkheden bij duurzaam vermogensbeheer

Duurzaamheidslabels voor meer transparantie

Veel Nederlandse vermogensbeheerders beleggen nog niet duurzaam

Hoe duurzaam is uw vermogensbeheerder?

Rendement duurzaam beleggen

Duurzaam vermogensbeheer vergelijken

Verantwoording

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen waarbij de gevolgen voor mens en milieu worden meegewogen bij investeringsbeslissingen. Het wordt ook wel ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’ of ‘ESG beleggen’ genoemd. De term ESG is een Engelse afkorting die staat voor:

 •  Environmental: betreft onder andere het voorkomen van schade aan het milieu en het efficiënt gebruik maken van grondstoffen.
 •  Social: gaat over de inzet voor de maatschappij, productverantwoordelijkheid en oog hebben voor werkdruk en mensenrechten.
 •  Governance: heeft te maken met goed en eerlijk bestuur dat in het belang van aandeelhouders opereert en corruptie, fraude en belangenverstrengeling tegengaat.

De ESG-richtlijnen worden ondersteund door onder meer de Verenigde Naties. De meest verregaande vorm van duurzaam beleggen is impactbeleggen, waarbij de belegger naast een financieel doel ook een ecologische of sociale doelstelling nastreeft.

U kunt zelf duurzaam beleggen door zelf aandelen, fondsen, of ETF’s te selecteren, die passen bij uw duurzaamheidsvoorkeuren. In dit artikel focussen wij op duurzaam beheerd beleggen. Door de populariteit van duurzaam beleggen bieden de meeste vermogensbeheerders een vorm van duurzaam beleggen aan. Zij houden dan rekening met een aantal duurzame criteria.

Duurzaam beleggen is niet per se hetzelfde als groen beleggen. Duurzaam beleggen levert meestal geen fiscaal voordeel op. Wilt u dat wel, dan kunt u beleggen in een paar groenfondsen die investeren in door de fiscus goedgekeurde groene beleggingen. Slechts enkele beleggingen komen voor dit belastingvoordeel in aanmerking. U leest meer over groen beleggen in ons artikel over beleggen in groenfondsen.

Keuzemogelijkheden bij duurzaam vermogensbeheer

Vermogensbeheerders maken hun duurzame beleggingskeuzes meestal op basis van één of meerdere van deze criteria: 

 •  Negatieve uitsluiting (screening): toepassing van specifieke criteria om ondernemingen uit te sluiten. Bijvoorbeeld beleggingen in tabak, wapens, fossiele brandstoffen, of andere controversiële zaken.
 •  Best-in-class: analyse van ondernemingen om binnen een bepaalde sector de bedrijven te selecteren die op ESG-criteria het beste presteren. Vaak wordt er gebruikgemaakt van scores van externe dataproviders die bedrijven beoordelen op hun ESG-prestaties.
 •  Themabeleggen: toepassing van specifieke criteria om ondernemingen met voorrang op te nemen in de beleggingsportefeuille. Bijvoorbeeld bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie of het behoud van biodiversiteit. Het hoofddoel is hierbij nog steeds het financieel rendement, en vaak beslaan de themabeleggingen een relatief klein van de beleggingsportefeuille.
 •  Verlaagde CO2-uitstoot: selectie van bedrijven of sectoren die gemiddeld een lagere CO2-uitstoot hebben in vergelijking tot de brede markt. Om in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te beleggen moet de uitstoot van de portefeuille minimaal 50% lager zijn en jaarlijks met 7% afnemen.
 •  Actief aandeelhouderschap of engagement: gebruikmaking van de rechten en invloed als aandeelhouder om ondernemingen aan te spreken op hun gedrag. Dit gebeurt via een aandeelhoudersvergadering, of in een dialoog met de directie over het (duurzaamheids)beleid.
 •  Impactbeleggen: wanneer de beheerportefeuille specifieke ecologische en/of sociale doelstellingen nastreeft spreken we van impactbeleggen. Daarbij kunt u denken aan bedrijven die investeren in oplossingen voor schone energie, of projecten in ontwikkelingslanden. De duurzame impact is daarbij belangrijker dan rendement. Ter spreiding kunnen ook andere sectoren worden opgenomen, op voorwaarde dat deze bedrijven geen negatieve impact hebben op de gestelde doelen. Dit is een van de meest verregaande vormen van duurzaam beleggen.

De Verenigde Naties hebben 17 sustainable development goals (SDG’s) gedefinieerd. De UNPRI zet internationaal de standaarden voor verantwoord beleggen, hier kunt u meer lezen over duurzaam beleggen volgens de UNPRI.

Hoe duurzaam is vermogensbeheer inmiddels?

Vanuit de wetgeving rondom duurzaamheid komen verschillende aspecten aan bod waar een vermogensbeheerder beleid voor kan hebben. In de onderstaande tabel vindt u deze aspecten en hoeveel partijen hiermee al rekening houden:  

Partijen*Omschrijving
Uitsluitingsbeleid65%Beleid om directe beleggingen in bepaalde sectoren uit te sluiten. Denk aan controversiële zaken zoals wapens en tabak.
UNGP55%De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“UNGP of UNGC”) omvatten duidelijke internationale normen over mensenrechten waaraan staten en bedrijven zich dienen te houden.
OESO36%De OESO-richtlijnen bieden de handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.
Klimaatakkoord van Parijs7%In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen moet zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃.
*) Status per 15-05-2023

Hieruit blijkt dat het merendeel van de vermogensbeheerders aan negatieve uitsluiting doet. Bepaalde sectoren worden dan uitgesloten. Vaak gaat het om controversiële wapens, of tabak. Maar bij negatieve uitsluiting kunt u ook denken aan steenkool, olie, of andere fossiele brandstoffen. 

Tegelijkertijd valt het op dat slechts een handvol partijen een beleggingsbeleid heeft dat in lijn ligt met het Parijs Akkoord. 

Duurzaamheidslabels voor meer transparantie

Sinds 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing. Deze regelgeving houdt in dat financiële partijen inzicht moeten geven in de duurzaamheid van hun beleggingen. SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Klimaatovereenkomst van Parijs die erop gericht zijn om de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Een onderdeel van de SFDR wetgeving is het duurzaamheidslabel. Banken en vermogensbeheerders zijn verplicht om aan te geven welk label van toepassing is:

bron: Charco & Dique

De kleuren hebben de volgende betekenis: 

 •  Grijs: niet duurzaam
 •  Lichtgroen: duurzame kenmerken
 •  Donkergroen:  duurzame doelstelling

Veel Nederlandse vermogensbeheerders beleggen nog niet duurzaam

Er zijn nu 5 dienstverleningen met een portefeuille met een duurzame doelstelling volgens artikel 9. 

LabelSFDR artikelDuurzaamheid% partijen
Grijs6Geen duurzame kenmerken52%
Lichtgroen8Duurzame kenmerken45%
Donkergroen9Duurzame doelstelling3%
*) Status per 15-05-2023

Veel partijen werken op dit moment aan de implementatie van duurzaam beleggingsbeleid. Onze verwachting is dat er de komende tijd veel partijen zullen verschuiven van grijs naar lichtgroen. Dit komt doordat er veel wetgeving op de partijen afkomt, niet alleen de SFDR, maar ook de EU taxonomy. Vooral voor kleinere vermogensbeheerders blijkt het lastig om alle wijzigingen bij te benen. 

Hoe duurzaam is uw vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder dient aan te geven hoe duurzaam het beleid is aan de hand van de categorieën grijs, lichtgroen en donkergroen. Hier ziet u een overzicht van vermogensbeheerders waar klanten vaak naar vragen. Het is geen volledig overzicht. 

PartijNiet duurzaam Duurzame kenmerken (art 8.)Duurzame doelstelling (art. 9)
ABN AMRO – Vermogensbeheer*
ABN AMRO MeesPierson – Vermogensbeheer*
ASN bank – Doelbeleggen
Bank ten Cate & Cie
Delen Private Bank
Doelbeleggen
Evi van Lanschot – Beheer
Fintessa Vermogensbeheer
Fisher Investments Nederland
FitVermogen 
ING – Beheerd beleggen *
ING Private Banking *
InsingerGilissen *
Nationale-Nederlanden – Beheerd Beleggen
Optimix – Vermogensbeheer
Rabobank – Beheerd beleggen*
Semmie
Triodos – Vermogensbeheer
Van Lanschot – Vermogensbeheer 
Wierda en Partners 
*) De partij heeft meerdere portefeuilles. Elke portefeuille kan anders geklasseerd worden qua duurzaamheid. Deze tabel geeft de status per 15-05-2023

Deze tabel is een vereenvoudiging van de duurzame werkelijkheid. Onderliggend is informatie beschikbaar over aspecten als beleggen in wapens, tabak, fossiele brandstoffen enz. 

Rendement duurzaam beleggen

Is duurzaam beleggen rendabel? Volgens de Consumentenbond blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat duurzaam beleggen geen negatief effect hoeft te hebben op het rendement (Consumentenbond 2023). Er zijn onderzoeken die stellen dat duurzaam beleggen minder opbrengt. Maar er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat duurzame beleggingen even goed, of zelfs beter presteren dan traditionele fondsen. Duidelijk bewijs voor mindere of juist betere prestaties is er niet. 

Finner heeft een uniforme methode ontwikkeld om de gemiddelde rendementen van alle vermogensbeheerders te vergelijken. Uit onze eigen database blijkt dat partijen met een duurzame focus in de afgelopen jaren zeker niet slechter presteerden in vergelijking met andere vermogensbeheerders. De duurzaamheidseisen vergen wel meer tijd en onderzoek van vermogensbeheerders, wat kostenverhogend kan werken. En hogere kosten snijden in het rendement. Daarom is het altijd goed om een persoonlijke vergelijking te maken. 

Duurzaam vermogensbeheer vergelijken

Het aantal partijen dat vermogensbeheer in Nederland aanbiedt is groot. Steeds meer partijen bieden ook een of andere vorm van duurzaam beleggen aan. Om de beste duurzame vermogensbeheerder te kiezen is het belangrijk dat u uw eigen wensen helder formuleert. Wilt u vooral bepaalde industrieën uitsluiten, en zo ja, welke? Of vindt u het juist belangrijk om in specifieke thema’s te beleggen?

In onze vergelijker kunt u aangeven hoe belangrijk u duurzaamheid vindt. Vervolgens kunt u aangeven welke doelen een vermogensbeheerder moet uitsluiten (bijvoorbeeld wapens of steenkool) en welke doelen juist bevorderd moeten worden (bijvoorbeeld mensenrechten, beperkte opwarming van de aarde). Uiteindelijk krijgt u een onafhankelijk rapport passend bij uw wensen, op basis waarvan u duurzame partijen kunt vergelijken.

Verantwoording

Finner vraagt periodiek aan vermogensbeheerders en banken om informatie aan te leveren over hun duurzame beleggingsbeleid. Daarnaast – of wanneer er geen informatie wordt aangeleverd door de partij – baseren wij ons op openbare bronnen. Finner stelt op basis daarvan vast welk duurzaamheidslabel wordt toegepast, met welke uitsluitingen een partij rekening houdt. Verder geven wij inzicht in een uitgebreide set van duurzaamheidskenmerken. Hoewel wij ons uiterste best doen ervoor te zorgen dat deze informatie correct en up to date is, kunnen wij dit niet garanderen. Ook is dit artikel niet bedoeld als beleggingsadvies.