Gebruiksvoorwaarden

1. Beschrijving van onze dienstverlening 

Finner stelt zich ten doel om vanuit een transparante en onafhankelijke positie consumenten te helpen keuzes te maken over dienstverlening van banken, brokers, financiële dienstverleners en vermogensbeheerders (hierna: “Financiële Dienstverleners”). Finner is een handelsnaam van We Like Finance B.V., hierna ook wel  “Finner”, of “wij” of “ons”. Onze “Dienstverlening” bestaat uit:


 •  Informatie verstrekken over Financiële Dienstverleners en evalueren van hun prestaties 
 •  Vergelijken van de dienstverlening van Financiële Dienstverleners
 •  Aanbieden van financiële rekentools
 •  Begeleiden bij het selectieproces van Financiële Dienstverleners.Onze Dienstverlening vindt u nader beschreven op onze “Website” finner.nl en in onze “Portal”, dat is het door login beveiligde gedeelte van onze Website. In deze Overeenkomst verwijzen we naar iedereen die gebruik maakt van onze Dienstverlening als “Gebruiker(s)”. 2. De Overeenkomst 

Deze “Gebruiksvoorwaarden” vormen een “Overeenkomst” tussen u en ons over het gebruik van onze Dienstverlening via onze Portal en/of via onze medewerkers. Wij verzoeken u de Gebruiksvoorwaarden nauwgezet te lezen alvorens gebruik te gaan maken van de Dienstverlening. Door gebruik te maken van onze Portal en/of van onze Dienstverlening geeft u aan de  Gebruiksvoorwaarden te begrijpen en met deze Overeenkomst in te stemmen. Als u niet instemt met deze Overeenkomst dan mag u onze Dienstverlening niet gebruiken.Door onze Dienstverlening te gebruiken stemt u er bovendien mee in bevoegd te zijn wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan en stemt u ermee in dat deze Overeenkomst u wettelijk bindt op dezelfde wijze als een schriftelijk en ondertekend contract doet. Wij hebben het recht om van tijd tot tijd deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen en adviseren daarom regelmatig deze te op onze Portal controleren op wijzigingen.  3. Uw informatie

Wij hechten er groot belang aan zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In onze  “Privacy-verklaring” kunt u zien  hoe wij dit invullen. U vindt deze op onze Website. Wij hebben het recht van tijd tot tijd onze Privacy-verklaring aan te passen en wij raden u daarom aan deze regelmatig op onze Website te controleren op wijzigingen. Om gebruik te kunnen maken van Dienstverlening via onze Portal dient u een gebruikersaccount (“Account”) bij ons te aan te maken. Om een Account te aan maken dient u bepaalde informatie (“Account Registratie”)  te verstrekken via onze Portal. Het is niet toegestaan u te registreren op een fictieve identiteit of om uw identiteit geheel of gedeeltelijk te verhullen. Na het maken van een Account kunt u via de Portal eenmalig of periodiek  informatie invoeren of anderszins aanleveren. Al deze informatie vormt samen met de Account Registratie de “Account Informatie”. Het is uw verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de juistheid van de Account Informatie en voor het tijdig bijwerken in geval van wijziging. Finner gebruikt de Account Informatie voor totstandkoming van de gekozen Dienstverlening. Bovendien verwerkt Finner de Account Informatie samen met informatie over de wijze van gebruik van de Portal van Finner tot “Geanonimiseerde Informatie”, waarbij alle eventuele persoonsgegevens worden geanonimiseerd. U stemt ermee in dat deze Geanonimiseerde Informatie eigendom wordt van Finner. Wij gebruiken deze bij voorbeeld om analyses en rapportages te maken en om onze Dienstverlening te verbeteren . U dient de login informatie van uw Account waaronder uw wachtwoord geheim te houden. U dient bovendien te zorgen voor tijdige updates van uw systeem en voor adequate anti-virus software en anti-malware software, ter bescherming van uw logininformatie en andere informatie. Indien u vermoedt dat iemand onbevoegd gebruik maakt van uw Account dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen op support@finner.nl.4. Vertrouwelijke Informatie en Feedback

U begrijpt dat alle niet-publieke technische, financiële, produkt-, of bedrijfsinformatie die wij u verstrekken of waarvan u op de hoogte komt door gebruik van onze Dienstverlening onze vertrouwelijke informatie (“Vertrouwelijke Informatie”) is. U stemt ermee in en draagt er zorg voor dat u Vertrouwelijke Informatie niet bekend maakt aan een derde partij.  Wij verwelkomen uw commentaar, reacties bij artikelen en suggesties (“Feedback”) aangezien dit ons helpt onze dienstverlening te verbeteren. U stemt ermee in dat Feedback in geanonimiseerde vorm onze Vertrouwelijke Informatie wordt. Wij behouden ons het recht voor uw Feedback niet te publiceren.5. Elektronische informatie-uitwisseling

U ontvangt alle mededelingen en informatie over onze Dienstverlening en aanbiedingen op elektronische wijze; deze wordt naar het e-mailadres van uw Account gestuurd. U stemt ermee in dat alle elektronische communicatie dezelfde juridische waarde heeft als het fysieke schriftelijke equivalent. Tevens stemt u ermee in om op het door u opgegeven telefoonnummer over uw aanvraag op de hoogte te worden gehouden via WhatsApp-berichten. Communicatie wordt geacht door u te zijn ontvangen binnen vijf werkdagen na verzending ook indien u de informatie nog niet feitelijk zou hebben verwerkt. Uw toestemming om informatie langs elektronische weg te ontvangen geldt totdat uw relatie met Finner eindigt overeenkomstig paragraaf 9. 6. Kosten en betaling van de Dienstverlening

Speciaal ten behoeve van consumenten biedt Finner online kosteloze basis-dienstverlening aan. Daarnaast biedt Finner “Betaalde Dienstverlening” aan. Wij behouden ons het recht voor om tarieven van bestaande Dienstverlening te wijzigen en om nieuwe Dienstverlening tegen een vergoeding aan te bieden.  Indien u via de Portal aangeeft dat u van Betaalde Dienstverlening gebruik wilt maken dan verplicht u zich tot wederopzegging tot betaling van deze Dienstverlening. Betaalde Dienstverlening dient u vooraf te betalen via automatische incasso tenzij anders schriftelijk tussen u en ons is overeengekomen.7. Gebruiksrecht en Intellectueel eigendom

Voor de totstandkoming van de Dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van partners. De kennis, data en technologie die wordt gebruikt voor de totstandkoming van de Dienstverlening ( “Intellectueel Eigendom”) is eigendom hetzij van ons, hetzij van partners met wie wij een licentie-overeenkomst hebben. Intellectueel Eigendom bestaat verder onder meer uit de look-en-feel van onze Portal, analyses, rapportages, alle teksten, foto’s, illustraties, beelden, geluid, video’s op de Website en in de Portal, handleidingen, alle promotiematerialen, alle data die wij verzamelen van financiële instellingen en adviseurs, en in geanonimiseerde vorm van uzelf, en alle software voor het tot stand brengen van de Dienstverlening via browsers, smartphones, tablets en zogenaamde plug-ins. Finner en het logo van Finner zijn onze geregistreerde handelsmerken. De Gebruiker ziet af van het gebruik hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finner.Onder de Overeenkomst verlenen wij u uitsluitend een niet-exclusieve en persoonlijke licentie om voor de duur van de Overeenkomst onze Dienstverlening te gebruiken, uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik tenzij schriftelijk tussen u en ons anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor technische voorzieningen en beperkingen aan te brengen ter bescherming onze rechten en van toegang tot onze Website en Portal. Het is niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.8. Overige verplichtingen van Gebruiker(s)

U stemt ermee in dat u afziet van elk van onderstaande activiteiten: (i) uw Account Informatie blootstellen aan onnodig risico’s, zoals onbeheerd achterlaten, versturen of publiceren van uw Login of wachtwoord; (ii) onze Dienstverlening gebruiken voor illegale activiteiten (iii) onze Dienstverlening gebruiken voor communicatie die onwettelijk of kwetsend is of die rechten van derden schendt; (iv) onze Dienstverlening gebruiken anders dan uitsluitend voor eigen gebruik, waaronder gebruik voor commerciële doeleinden; (v) reverse engineering van enige technologie verbonden met de Dienstverlening, zoals software applicaties, Java applets or plug-ins; (vi) gebruiken van of registreren voor gebruik van de Dienstverlening door middel van enige robot, spider, webcrawler, scraper, deep link of vergelijkbare geautomatiseerde data-extractie- of dataverzamel-mechanisme; (vii) posten of versturen van enige file of email die virussen, worms, Trojan horses of andere destructieve elementen bevat; of (viii) overdragen van rechten onder de Overeenkomst.Wij behouden ons het recht voor om een audit trail vast te leggen van elke inzicht, overzicht of aanbod dat wij u verstrekken.9. Beëindigen van de Overeenkomst

U kunt uw  eventuele Account opzeggen wanneer u geen contract (meer) hebt voor online Betaalde Dienstverlening. Vervolgens kunt u kunt de Overeenkomst met ons beëindigen door uw Overeenkomst op te zeggen, via een e-mail naar support@finner.nl vanaf het email-adres van uw Account, of indien u geen Account heeft, vanuit het email adres dat bij ons bekend is, met de indicatie  “OPZEGGING” in de “Onderwerp” regel van de email. Nadat wij uw opzegging hebben geverifieerd ontvangt u van ons de bevestiging van uw opzegging per email. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gaat de opzegging in tegen het einde van de kalendermaand waarin wij uw email ontvangen.  Na beëindiging van de Overeenkomst verwijderen wij overeenkomstig onze Privacy-verklaring uw eventuele Account Informatie van ons system, waarna deze (ook) niet meer voor u beschikbaar is. Dit met uitzondering van Account Informatie die wij nodig hebben om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast blijft de Geanonimiseerde Informatie beschikbaar voor gebruik door Finner.Finner behoudt zich het recht voor de Overeenkomst met u op te zeggen op basis van een email: (i) indien u deze Overeenkomst schendt (of indien u handelt op een manier waaruit blijkt dat  u de Overeenkomst niet wilt of kunt nakomen); (ii) indien wij de indruk hebben hiertoe wettelijk verplicht te zijn; (iii) indien u niet langer gebruik maakt van onze Dienstverlening; (iv) indien u niet langer instemt met enige conditie in deze Overeenkomst; of (v) op elke andere overweging, ter beoordeling uitsluitend van Finner. Verplichtingen die uit de Overeenkomst zijn ontstaan vóór de opzegging waaronder vertrouwelijkheid blijven intact.10. Garantie 

Door gebruik te maken van onze Dienstverlening geeft u aan te begrijpen en te erkennen dat het resultaat van investeringen die u doet op basis van inzichten en/of informatie verkregen van Finner niet kan worden gegarandeerd; u investeert voor uw eigen rekening en risico. Elke investering kan ertoe leiden dat u geld of waarde verliest. U begrijpt omdat investeringsresultaten onderhevig zijn aan markt-, valuta-, politieke en andere risico’s. Investeringen, waaronder die in internationale aandelen en aandelen in kleinere bedrijven zijn onderhevig aan talloze risico’s. Investeringen kunnen een heel volatiel karakter hebben, en verlies van investering is mogelijk. De waarde van obligaties daalt (soms aanzienlijk) in geval van renteverhoging. Dienstverlening van Finner is mede gebaseerd op informatie die door derden ter beschikking is gesteld. Finner staat er niet voor in dat deze informatie tijdig en juist is en Finner staat niet in voor de juistheid van de in het kader van de Dienstverlening gepresenteerde analyses, overzichten, rankings, berekeningen en dergelijke.Gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor beslissingen die (mede) worden gebaseerd op de informatie ontleend aan Dienstverlening van Finner. Finner adviseert Gebruiker met klem voorgenomen besluiten te toetsen bij eigen of derde professionele adviseurs.Finner staat er niet voor in dat de Dienstverlening foutloos is en/of zonder onderbrekingen functioneert. Finner kan de Website geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Finner staat er niet voor in dat de Dienstverlening tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. Finner is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens tenzij van rechtswege uitdrukkelijk anders is bepaald.11. Aansprakelijkheid

Ongeacht hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is de aansprakelijkheid van Finner beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade tot maximaal  de vergoeding die Finner van de Gebruiker heeft ontvangen in het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding was voor de aansprakelijkheid. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Finner, op welke rechtsgrond dan ook echter meer dan € 5.000 (vijf duizend Euro) bedragen.De aansprakelijkheid van Finner voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Finner verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. De Gebruiker verplicht zich alles in het werk te stellen om schade te voorkomen of te beperken, waaronder het voor eigen rekening inzetten van onafhankelijke professionals bij voorbeeld voor een ‘second opinion’, het onmiddellijk geven van Feedback in elk geval bij problemen, en het onmiddellijk melden van (een vermoeden van) misbruik of het schenden van Intellectueel Eigendom. 12. Vrijwaring

U stemt ermee in Finner, haar partners, haar medewerkers en haar directeuren te vrijwaren jegens enige derde partij van alle claims en kosten (waaronder juridische kosten) als gevolg van uw gebruik van de Dienstverlening, het schenden van deze Overeenkomst, het schenden van het Intellectueel Eigendom van Finner of haar partner(s) of door enige overtreding door enige gebruiker van uw Account. In geval van een claim door een derde partij die op ons wilt verhalen of in geval een claim waarvan wij door u dienen te worden gevrijwaard behouden wij ons het recht voor om zelf onze verdediging te voeren. In geval het een claim betreft waarvan wij door u dienen te worden gevrijwaard (i) kunnen wij de kosten van de verdediging op u verhalen; en (ii) stemt u ermee in dat een schikking onze instemming vergt.13. Overige bepalingen

Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Indien uit deze Overeenkomst geschillen voortkomen zullen u en wij proberen deze op minnelijke wijze op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt worden geschillen gebracht voor de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst niet verbindend blijken te zijn (geworden) dan blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van toepassing.Daar waar in deze Overeenkomst termen worden gebruikt als “waaronder”, “met name”, “onder meer" of “bij voorbeeld” impliceert dat niet iets anders uit te sluiten.In het geval dat enige tekst of communicatie in het kader van de Dienstverlening conflicteert met de Overeenkomst dan prevaleert de Overeenkomst.Laatst bijgewerkt op 16 maart 2023Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement