Optimix Vermogensbeheer

Beoordeling Optimix Vermogensbeheer

Optimix Vermogensbeheer wordt door Finner beoordeeld met 5 sterren. Dit betekent dat Optimix Vermogensbeheer de hoogst mogelijke beoordeling ontvangt van Finner en hiermee kan worden gezien als een betrouwbare vermogensbeheerder. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Optimix biedt voldoende transparantie over haar dienstverleningen en communiceert op een transparante en overzichtelijke wijze over kosten richting klanten.
  • De actief beheerde beleggingsportefeuilles bestaan voornamelijk uit een mix van beleggingsfondsen en indextrackers. 
  • Het gebruik van eigen beleggingsfondsen resulteert in het mislopen van enkele beoordelingspunten. De vermogensbeheerder rekent echter geen beheerfee voor de opgenomen eigen fondsen, waardoor deze niet worden gebruikt als extra verdiencomponent.
  • De tarieven liggen rond het marktgemiddelde voor vermogensbeheer.
  • De vermogensbeheerder is geschikt voor beleggers die een voorkeur hebben voor een actief beleggingsbeleid met keuze uit verschillende actief beheerde portefeuilles.
Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid
Optimix dochter van Handelsbanken

Sinds 2016 is Optimix een dochteronderneming van Handelsbanken. Handelsbanken is een Zweedse bank en heeft 28 kantoren geografisch verspreid in Nederland. Als dochteronderneming heeft zij een zelfstandige rol als vermogensbeheerder waardoor het de leiding over het beleggingsbeleid behoud. Daarnaast profiteert Optimix van de expertise en kwaliteiten van Handelsbanken, terwijl het ook de flexibiliteit en de persoonlijke benadering van een gespecialiseerde vermogensbeheerder behoudt.

Optimix Vermogensbeheer richt zich voornamelijk op ondernemers, families en stichtingen die beschikken over een vrij belegbaar vermogen van meer dan € 500.000,-. De beleggingsportefeuilles worden actief beheerd en bestaan uit een mix van zowel actieve als passieve fondsen en trackers. Flexibiliteit speelt hierbij een belangrijke rol in de actieve beleggingsbenadering. Dankzij het zeer actieve beleggingsbeleid de kunnen er relatief snel wijzigingen worden doorgevoerd in de beleggingsportefeuilles en kan er worden ingespeeld op de actuele situatie in de financiële markten.

Welke keuze heb ik bij Optimix Vermogensbeheer

Optimix biedt de keuze uit twee kernportefeuilles en biedt daarnaast de mogelijkheid tot maatwerk en een individuele lijnen portefeuille vanaf 1 miljoen.

DienstverleningBeleggingsportefeuille
Standaard*Standaard fondsen portefeuille

– Mix van actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers.
– Focus op waarde beleggingen.
– Kan bijna volledig in- en uitstappen o.b.v. hun marktverwachting.
– Inspelen op marktontwikkelingen.
Duurzaam*Duurzaam fondsen portefeuille

– Mix van actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers.
– Focus op duurzame waardebeleggingen die geen negatieve
bijdrage leveren aan het milieu.
– Kan bijna volledig in- en uitstappen o.b.v. hun marktverwachting.
– Inspelen op marktontwikkelingen
Global Quality (Vanaf 1 miljoen)Individuele lijnen portefeuille

– Waardebeleggingen door gebruik van individuele aandelen.
– Wordt voornamelijk gebruikt ter aanvulling van de standaard of duurzame beleggingsportefeuille.
– Wereldwijd gespreide waarde-aandelen met een minimale beurswaarde van 1,5 miljard.
– Een bovengemiddeld dividendrendement.
– Inspelen op marktontwikkelingen.
* Eigen fondsen maken een integraal onderdeel van de standaard en duurzame portefeuille, gemiddeld tussen 25-30%. Optimix belegt in haar eigen producten, maar je betaalt hierover geen beheerfee. Haar eigen producten zijn hierdoor geen extra verdiencomponent voor Optimix.

Beleggingsbeleid Optimix Vermogensbeheer

De basis van het beleggingsbeleid is de asset allocatie. Deze is volgens Optimix van doorslaggevende betekenis voor het rendement en het risico in uw portefeuille. Zij geloven daarom in alert en actief allocatiebeleid mét uitgesproken keuzes. Voor de invulling van de portefeuille kan gebruikgemaakt worden van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en indextrackers. Afhankelijk van de wensen en situatie van de klant worden de producten gekozen. In de portefeuille wordt vaak ook belegd in de Optimix huisfondsen. Wanneer er wijzigingen zijn in de samenstelling van de portefeuille worden deze altijd onderbouwd en gecommuniceerd. Verder belegt Optimix via een verantwoord beleggingsbeleid. Dit houdt in dat zij niet in ondernemingen beleggen die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Hierom heeft Optimix zich aangesloten bij de United Nations Global Compact.

Volgens Optimix is het universele principe achter optimaal beleggen het voorkomen van al te grote waardedalingen in een portefeuille en het participeren in positieve markten. Bij te grote waardedalingen moeten er onevenredig grote positieve rendementen geboekt worden om op het uitgangsniveau terug te komen. Bij minder extreme verliezen is de terugverdientijd korter. Het voorkomen van grote waardedalingen is voor Optimix een belangrijk oogmerk. Dit doen zij door actief en alert in te grijpen binnen de vermogensverdeling (asset allocatie) en daarnaast via hun eigen beleggingsfondsen.

Samenvatting van de dienstverlening

Optimix
Naam aanbieder Optimix Type beheer Individueel beheer
Onderdeel van Optimix Vermogensbeheer N.V. Minimum inlegbedrag € 500.000,-
Vestiging(en) Amsterdam, Eindhoven, Groningen Jaar actief 1983
Onderscheidingen Diverse Lipper en Morningstar awards voor de beleggingsfondsen
Duurzaam Vermogensbeheerders kunnen er voor kiezen om bepaalde bekende richtlijnen te volgen op het gebied van duurzaam beleggen. U vindt hier terug welke methode(n) de beheerder volgt. Bij negatieve uitsluiting wordt bijvoorbeeld niet belegd in aandelen van ondernemingen in de wapen-, tabak en alcoholindustrie. Bij best in class wordt er gekeken hoe de individuele ondernemingen per branche scoren ten opzichte van elkaar op criteria als milieubeleid, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, en dergelijke. Specialiteit betekent dat de partij expliciet zoekt naar duurzame ondernemingen als invulling van de portefeuille.
Negatieve uitsluiting

Actief vs Passief De methode waarvan de aanbieder overtuigd is om de beste resultaten te halen. U kunt met deze filter een voorkeur voor een van beide methode aangeven. Wij zoeken dan een partij die daar bij aansluit. Actief: Inspelen op marktontwikkelingen, actief op zoek naar meer rendement of minder risico dan de markt. Regelmatig transacties om risico/rendement verhouding te optimaliseren. Passief: De markt zo efficiënt mogelijk volgen. Voorspellen van beurzen is niet mogelijk. Door zo min mogelijk te handelen de kosten laag houden. Dit leidt uiteindelijk tot de beste risico/rendement verhouding.
Actief

Optimix kan gebruikmaken van grote bandbreedtes binnen haar actieve asset allocatie. Deze zijn groter dan gebruikelijk in de markt. Optimix gelooft dat in deze assetallocatie het grootste gedeelte van het rendement wordt behaald.

Portefeuille samenstelling De wijze waarop uw portefeuille is ingericht met verschillende beleggingsproducten. Bij maatwerk krijgt u een portefeuille specifiek ingericht op basis van uw specifieke wensen en voorkeuren. Maatwerk is vaak mogelijk vanaf 100.000 euro of meer. Maatwerk is vaak duurder dan een modelportefeuille. Bij een modelportefeuille belegt u in een portefeuille die voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel identiek is.
Maatwerk, Modelportefeuille

Vanaf 1 miljoen euro inleg is maatwerk beschikbaar.

Doel beleggingsbeleid Wat is het belangrijkste doel dat u met uw vermogen wil bereiken? Sommige partijen specialiseren zich met hun beleggingsbeleid in bepaalde doelen die u als klant wil bereiken. Geef aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een partij die daar bij aansluit.
Waardebehoud

Focus ligt meer op rijk blijven, minder op rijk worden. Optimix biedt naast de gematigde en gebalanceerde vermogensbeheeroplossingen ook offensieve strategieën aan waarbij vermogensaanwas hoger in het vaandel staat.

Producten Partijen kunnen in verschillende beleggingsproducten beleggen en hebben verschillende specialismen. Heeft u een specifieke voorkeur voor bepaalde beleggingsproducten dan kunt u dat hier aangeven. Dan zoeken wij een partij die daar bij aansluit.
Beleggingsfondsen, Indextrackers

Er kan ook belegd worden in aandelen. De focus ligt echter op invulling van de categorie aandelen met beleggingsfondsen en indextrackers.

Eigen producten Maakt en belegt de aanbieder ook in beleggingsproducten die zij zelf ontwikkelen. De aanbieder verdient dan ook geld in de producten waar hij voor u in belegt.
Ja

Optimix gebruikt de eigen fondsen als integraal onderdeel van de portefeuille (gemiddeld 25-30%). Optimix belegt in eigen producten maar je betaalt hierover geen beheerfee. De beheerfee zal dus structueel lager liggen dan de 1% (vrijgesteld van btw). De eigen producten zijn dus geen extra verdiencomponent naast de beheerfee.

Depot bank Bank waar de effecten worden aangehouden. Hier kunt u de rekening inzien.
Abn Amro, Caceis, Eigen bewaarstichting

Mees Pierson Caceis Stichting Optimix Beleggersgiro

Vermogen partners meebelegd Is het vermogen van de partners ook meebelegd in dezelfde portefeuille waarin u belegt.
Ja

Medewerkers beleggen in dezelfde beleggingsoplossingen.

Kosten Optimix Vermogensbeheer

Tabel: Kosten in detail

Doorlopende kosten
Periodieke kosten Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.
Er worden geen additionele periodieke kosten in rekening gebracht.
Beheerfee Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent voor het beheer van de beleggingsportefeuille.
U betaalt een all-in beheerfee van 1% (BTW vrijgesteld) per jaar. Bij vermogens groter dan €5 miljoen geldt een maatwerk tarief. Over het gedeelte belegd in Optimix fondsen (Gemiddeld 20-30%) betaalt u geen beheerfee.
Performance fee Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt voor het behalen van een bepaald rendement.
Er wordt geen performance fee in rekening gebracht over de vermogensbeheerportefeuille. Wel kunnen er binnen beleggingsfondsen performance fees in rekening worden gebracht.
Transactiekosten Voor de transacties die gedaan worden in de portefeuille, rekent de aanbieder transactiekosten. Deze kunnen per beleggingsobject verschillen.
Er worden geen transactieprovisies gerekend, maar er zijn wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten voor de producten.
Servicefee Voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille rekent de aanbieder een vergoeding. Dit is de service fee of bewaarloon die de aanbieder rekent. Daarnaast vallen onder de service fee vaak beheerhandelingen zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van dividenden. 
Optimix berekent geen service fee. Dit is gebaseerd op een belegging via een beleggersgiro. Mocht u maatwerk willen door bijvoorbeeld in alternatives willen beleggen dan gaat dit via een depotbank. Dat kan 0,02% tot 0,05% duurder zijn.
Kosten producten Uw portefeuille kan bestaan uit bijvoorbeeld beleggingsfondsen en/of trackers. Elk van deze producten heeft bepaalde kosten, die tonen we hier. Hieronder valt bijvoorbeeld het salaris van de fondsmanager indien voor u belegd wordt in fondsen en de transactiekosten die binnen een fonds worden gemaakt. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder. Wij tonen u hier de verwachte productkosten. Deze kosten betaalt u dus aan de fondseigenaar en zijn meestal geen inkomsten voor de partij. Heeft de partij eigen producten dan zijn uw productkosten dus (extra) inkomsten voor de vermogensbeheerder.
De fondskosten zijn gemiddeld tussen de 0,55% – 0,60% per jaar afhankelijk van uw risicoprofiel en portefeuille. Gemiddeld bestaat 20-30% van de portefeuille uit Optimix fondsen. Hierover betaalt u geen beheerfee.
Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuille Dit zijn alle kosten die gepaard gaan met het optuigen van een portefeuille als u een rekening opent bij een vermogensbeheerder. Dit zijn bijvoorbeeld de instapkosten voor fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de aankoop van de aandelen en obligaties.
Er worden geen transactieprovisies gerekend bij de start maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product.
Kosten afbouw portefeuille Hieronder vallen de kosten die verrekend worden als u uw rekening bij een vermogensbeheerder opzegt en de portefeuille wordt geliquideerd. Dit zijn bijvoorbeeld de uitstapkosten voor de fondsen en de kosten voor brokers en beurshandelaren (spreads) bij de verkoop van de aandelen en obligaties.
Er worden geen transactieprovisies gerekend bij verkoop maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product.

Wilt u meer weten over de kosten van vermogensbeheer in het algemeen, lees dan ons artikel.

Rendement Optimix Vermogensbeheer

Tabel: Het nettorendement van Optimix Vermogensbeheer (Standaard portefeuille) in detail.

Rendementen zijn netto en op basis van referentieportefeuilles van €500,000. Gebaseerd op 1% beheervergoeding waarbij over de gemiddeld 30% huisfondsen geen beheervergoeding wordt gerekend. Individuele resultaten kunnen hiervan afwijken.

Profiel Gematigd Gebalanceerd Groei Zeer offensief
2023 7.6 9.3 11.5 12.6
2022 -9.74 -10.3 -10.88 -11.65
2021 9.25 14.82 19.8 21.4

Inzicht in alle rendementen van Optimix? Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.

Wilt u meer weten over de valkuilen bij interpreteren van rendementscijfers, lees dan ons artikel Rendement vermogensbeheer vergelijken.

Over Optimix

Optimix is sinds 1983 actief als vermogensbeheerder, destijds gestart met het beleggingsfonds Optimix. Optimix Vermogensbeheer beheert op dit moment circa € 2,5 miljard voor enkele honderden vermogende families, DGA’s, stichtingen en instellingen. Het is gebruikelijk dat de portefeuillebeheerders en relatiebeheerders van Optimix in dezelfde beleggingen investeren als haar cliënten. Optimix Vermogensbeheer richt zich op cliënten met een vermogen groter dan € 500.000,-. Momenteel bevinden er twee vestigingen in Nederland, te weten in Amsterdam en Groningen.

Beleggingsteam

Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 

drs Jelte de Boer CFA

Hoofd Beleggingen

Tevens verantwoordelijk voor selectie externe fondsbeheerders.

Kin Cheung

Senior Fund Manager

drs Herbert Vroon

Senior Fund Manager

Jaap Bouma

Senior Portefeuille Man.

drs Arjen van der Meer CFA

Senior Fund Manager

drs Diemer de Vries RBA

Senior Portefeuille Man.

  • Vergelijk met andere partijen
  • Analyse rendement & kosten
  • Hulp bij uw keuze of overstap

Frank van Casteren contact

Frank v. Casteren

Senior vermogenscoach

010 3070880 Plan afspraak