IVM Caring Capital B.V. is als samengesteld bedrijf als Vermogensbeheerder actief sinds 1994. Sinds 2012 voert zij een duurzaam beleggingsbeleid. IVM Caring Capital B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verlenen van vermogensbeheerdiensten en staat onder toezicht van zowel de AFM als De Nederlandsche Bank. IVM Caring Capital is een professionele en verantwoorde vermogensbeheerder en zij is over de periode 2014 – 2017 viermaal achtereenvolgens genomineerd voor de titel “Beste Vermogensbeheerder”. Van vermogensbeheervergelijkingssites Vermogensbeheer.nl en Finner heeft zij als rapportcijfer de hoogste score van vijf sterren mogen ontvangen. Haar extern gemeten klanttevredenheidsscore bedraagt momenteel een 8,6, waarbij de persoonlijke dienstverlening een 9.5 scoort.

IVM Caring Capital is voorts aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid, bindend), het Dutch Securities Institute (DSI), de Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A) en speelt een actieve rol bij CFA/VBA.

Haar missie en drive is als volgt te omschrijven:

Cliënten in staat te stellen een goed financieel rendement te behalen en een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Door verantwoord te investeren kan er rendement worden gegenereerd voor de huidige generatie en de welvaart veilig worden gesteld voor volgende generaties. Het uitgangspunt van IVM Caring Capital is dat ‘we onze welvaart niet hebben geërfd van onze ouders, maar in bruikleen hebben van onze kinderen’. De persoonlijke wensen en eisen van de cliënten staan centraal. IVM Caring Capital streeft naar het creëren van financiële rust en zekerheid voor haar cliënten, zowel nu als in de toekomst.

Aandacht voor maatschappelijk rendement leidt tot een uitstekend financieel rendement:

- Verantwoord beleggen draagt bij aan een betere
risicobeheersing en heeft meer focus op innovatie.
- De duurzame thematische benadering in samenhang met
een gespreide portefeuille zorgt voor een brede diversificatie.
- Met verantwoord beleggen mag op lange termijn minimaal
eenzelfde ‘performance’ worden verwacht ten opzichte van
de ‘traditionele’ benchmark(s).

IVM Caring Capital richt zich als organisatie op vermogende particuliere relaties en stichtingen en verenigingen met een potentieel vrij belegbaar vermogen vanaf € 200.000. Maatwerk en transparantie in uitvoering, kosten en informatievoorziening zijn de basis van de dienstverlening aan haar cliënten.


BeoordeeldIVM Caring Capital is gecontroleerd en opgenomen in onze vergelijker
Elke partij wordt gratis opgenomen in onze vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt krijgt de partij een beoordeling. Wij beoordelen partijen op 72 punten. Zo controleren we bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordelen we de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleren we de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Wij belonen partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

 
IVM
Naam aanbieder
IVM Caring Capital
Type beheer
Individueel beheer
Onderdeel van
IVM Caring Capital B.V.
Minimum inlegbedrag
€ 200.000,-
Vestiging(en)
Haarlem
Jaar actief
1994
Onderscheidingen
Genomineerd voor de Gouden Stier beste vermogensbeheerder 2014, 2015, 2016 en 2017

Beoordeling
Organisatie
Kostenbeleid
Beleggingsbeleid
Risicobeleid

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Beleggingsbeleid IVM Caring Capital


Beleggingsuniversum en beleggingsbeleid
Algemeen
Alleen (beurs)genoteerde financiële instrumenten komen in aanmerking voor een belegging: (certificaten van en preferente) aandelen, (converteerbare) obligaties (inclusief obligaties met een hoger risicoprofiel), beleggingsfondsen, opties en futures (slechts bij hoge uitzondering), alsmede overige financiële instrumenten zoals garantieproducten en soortgelijke instrumenten.

Zakelijke waarden (m.n. aandelen)
Wij beleggen wereldwijd in aandelen en aandelenbeleggingsfondsen, zowel in ontwikkelde markten als in opkomende markten. Bij de keuze van aandelen spelen eveneens de regiokeuze en sectorkeuze een rol. Een goede regio- en sectorverdeling maakt de beleggingsportefeuille minder afhankelijk van de performance van één specifieke regio of sector.

De beleggingsportefeuille wordt als volgt ingedeeld:

1. Duurzame aandelen individuele ondernemingen
Door middel van beleggingen in individuele ondernemingen wordt invulling gegeven aan beleggingen in langdurige maatschappelijk relevante ontwikkelingen. De leidende thema’s zijn de Energietransitie, de Digitale transformatie, Duurzame Alternatieven en Gezondheid. Deze thema’s bieden uitstekende groeikansen. Veelal zijn dit duurzame ondernemingen die al hard groeien of waarvan wij een versnelling van de groei verwachten. Dit is het meest beweeglijke gedeelte van de portefeuille met normaliter 25 à 35 posities. Beleggingen in fossiele brandstoffen hebben hierin geen plaats omdat de maatschappij zich immers in tegengestelde richting beweegt.

Op basis van in principe de volgende duurzaamheidscriteria kan IVM besluiten een aandeel in een individuele onderneming op te nemen in de portefeuille.

- Het bedrijf behoort op basis van de ESG-score van Refinitiv tot de beste 50% in zijn sector en heeft overwegend minimaal een C+ score.
- Het bedrijf heeft indien beschikbaar een minimale score van BBB van MSCI ESG Ratings.
- Het bedrijf heeft van Sustainalytics geen controversiescore hoger dan 3 (schaal van 1 tot 5), tenzij e.e.a. kan worden uitgelegd.

Voor de ESG-toetsing van individuele ondernemingen maakt IVM zoals genoemd gebruik van derden. De belangrijkste partij daarbij is het zeer gerenommeerde Refinitiv. Op basis van de ESG-scores van Refinitiv worden ondernemingen binnen een bepaalde sector met elkaar vergeleken en wordt een ranglijst gemaakt. Er wordt alleen belegd in ondernemingen die zich in de bovenste helft van deze ranglijst bevinden. Additionele toetsing vindt plaats aan de hand van de ESG scores van MSCI (indien beschikbaar) en de ESG Risk Ratings en Controversy Levels van Sustainalytics (indien beschikbaar).

2. Duurzame index fondsen
Door middel van duurzame index fondsen (beleggingsfondsen die een bepaalde aandelenindex volgen) wordt invulling gegeven aan beleggingen in regio’s binnen ontwikkelde markten. Er wordt belegd in duurzame indexfondsen Wereldwijd, Europa, Noord-Amerika en Pacific.

3. Duurzame thema fondsen
Door middel van duurzame thema beleggingsfondsen kan invulling worden gegeven aan beleggingen in specifiek duurzame thema’s zoals bijvoorbeeld efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van natuurlijke rijkdommen zoals energie, water, lucht en grondstoffen, maar ook beleggingen in opkomende markten en mid- en small cap ondernemingen. Alle door IVM geselecteerde duurzame thema fondsen worden actief beheerd, in tegenstelling tot de indexfondsen, waarvan het beheer passief is.

Vastrentende waarden (m.n. obligaties)
De portefeuille vastrentende waarden ziet IVM als het deel van de portefeuille dat moet zorgen voor stabiliteit en een beperkt risico. IVM belegd voor zover mogelijk direct in obligaties van overheden en bedrijven die minimaal een “investment grade” rating hebben van Standard & Poors en/of Moody’s. Via beleggingsfondsen belegd IVM ook in zogenaamde high yield obligaties en obligaties in opkomende markt

Video IVM Caring Capital


Best in class, Negatieve uitsluitingBeleggingen worden geselecteerd op basis van "best in class" benadering. Hierbij wordt gekeken naar de best scorende 50% van bedrijven per sector op basis van ESG scores van Sustainalytics. , Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, wapens, (waaronder kernwapens, landmijnen en clustermunitie),schending van mensenrechten of milieuvervuiling worden uitgesloten.
ActiefBinnen de portefeuilles wordt ook gebruik gemaakt van passieve duurzame indexfondsen.
Maatwerk, Modelportefeuille
Duurzaam, Groei Focus op groei maar met oog op duurzaam beleggen
Aandelen, Beleggingsfondsen, Indextrackers, Obligatiesuitsluitend duurzame indextrackers
Nee
Abn Amro, InsingerGilissen, Saxo Bank
Nee
De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


Kosten IVM Caring Capital


Doorlopende kosten
Periodieke kostenPer kwartaal worden er Compliance en Toezichtkosten in rekening gebracht, het betreft hier een vast bedrag, afhankelijk van het te beleggen vermogen.

€ 240,- tot € 250.000,-
€ 300,- van € 250.000,- tot € 500.000,-
€ 360,- van € 500.000,- tot €1 miljoen
€ 400,- vanaf € 1 miljoen
BeheerfeeDe standaard beheerfee (incl. BTW) is 1.21% per jaar.
Boven de EUR 1 miljoen zijn maatwerk tarieven mogelijk in overleg met de klant
Performance fee
TransactiekostenBekijk in uw analyse
ServicefeeDe all in service fee is afhankelijk van de te kiezen depotbank en het te beleggen bedrag tussen de 0,2% en 0,3% per jaar, hierover wordt geen BTW gerekend.

Eenmalige kosten
Kosten opbouw portefeuilleBekijk in uw analyse
Kosten afbouw portefeuilleBekijk in uw analyse

De beste vermogensbeheerder vinden?Vergelijk vermogensbeheerders


IVM Caring Capital rendement


De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.

De rendementen tot en met 2011 zijn de rendementen behaald door IVM vermogensbeheer. Het beleggingsbeleid in die periode was niet gebaseerd op het huidige duurzame beleggingsbeleid dat wij voeren sinds 2012, en destijds gebaseerd op een inlegbedrag van € 200.000,-.

* De getoonde rendementen over 2024 zijn t/m 31 maart van dat jaar.

ProfielZeer defensiefDefensiefNeutraalOffensiefZeer offensief
2024*
Bekijk in uw analyse
2023
Bekijk in uw analyse
2022
-4,9%
-8,7%
-12,0%
-15,5%
-18,1%
2021
-2,3%
6,8%
11,9%
17,6%
21,4%
Inzicht in alle rendementen van IVM Caring Capital?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.


Team IVM Caring Capital


Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf. 
de heer Hans Volberda Mr
Chief executive officer
Hans heeft meer dan 25 jaar ervaring in het effectenbedrijf en private banking, waarbij hij met name aan de ‘voorkant’ van organisaties werkzaam is geweest: gedreven voor klanten. Hij heeft diverse senior management posities bekleed binnen ING Bank en Nationale Nederlanden. Onder zijn verantwoordelijkheid als Directeur Effecten heeft ING in 2000 duurzaam beleggen geïntroduceerd. Van 2007 tot 2011 maakte Hans deel uit van de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers, waar hij verantwoordelijke was voor de dienstverlening aan onafhankelijke vermogensbeheerders. Op basis van zijn brede ervaring heeft Hans in 2011 - als zijn antwoord op de verschillende crises – samen met Bob Stassar, Karel Vogel en Hans Molenaar een toekomstbestendige vermogensbeheerder opgericht, Birch Caring Capital. Die nu dus samen is gegaan met IVM. ​Hans woont samen met Winne en zij hebben een zoon en twee dochters. In zijn vrije tijd mag hij graag lezen, wandelen, golfen en klassieke concerten bezoeken. Daarnaast is hij een liefhebber van koken en wijn. Als voorzitter van AquaQuest (in Rotary verband) werft hij fondsen om waterprojecten op te kunnen starten in Afrika, als impuls aan het economisch empowerment in Afrika. Verder is hij als voorzitter actief binnen de Commissie Private Banking van de VBA en voorzitter van de Stichting Community Services RC Heemstede.
de heer Ilco Snoey Kiewit
Chief commercial officer
Ilco is zijn gehele loopbaan al actief in de financiële dienstverlening. Laatstelijk als directeur van IVM Vermogensbeheer. Daarvoor was hij hoofd relatiemanagement en marketingmanager. Hij heeft gedurende zijn loopbaan bij meerdere vermogensbeheerders en diverse effectenbanken gewerkt: Degroof Vermogensbeheer, Keijser Capital en Van der Hoop Effektenbank. Ilco Snoey Kiewit was daar onder meer actief als senior account-manager, financieel analist en senior private banker. Na het volgen van de leergang financiële planning is hij sinds 2009 bij IVM Vermogensbeheer o.a. verantwoordelijk voor de persoonlijke financiële planning van cliënten. Ilco streeft ernaar de soms vrij specialistische materie voor cliënten te vertalen naar een glasheldere analyse in begrijpelijk Nederlands.
de heer Maarten Friederich drs
portfolio manager
Tijdens zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit verbleef Maarten enige tijd in Maleisië voor een studieproject en studeerde hij een semester aan de Fundacao Getulio Vargas in Sao Paulo, Brazilië. Na zijn afstuderen werkte hij 7 jaar lang in Brazilië, eerst als proprietary trader bij een bank, later als portfolio manager van een macro hedge fund. Nadat hij in Nederland was teruggekeerd, werkte hij bij Veer Palthe Voute als portfolio manager, treasurer en hoofd beleggingen om daarna deze functie bij IVM Vermogensbeheer te vervullen. Maarten heeft 20 jaar ervaring als belegger, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij kookt, leest en reist graag.
de heer Vincent van Egmond
Account manager
Na het VWO heeft Vincent van Egmond verschillende bankopleidingen, waaronder financiële boekhouding en financiële rekenkunde, succesvol afgerond. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Zen Options Group. Hier heeft hij de administratieprocessen gestroomlijnd. In 1998 is hij overgestapt naar IVM Vermogensbeheer. Vincent is als duizendpoot onder andere verantwoordelijk voor de gehele backoffice. Denkend hierbij aan o.a.: Onderhouden portfolio management systeem/relatiebeheersysteem (AIRS), Cliëntenadministratie, Archiveren & digitaliseren cliëntendossiers, Periodieke vermogensrapportages cliënten & tussenpersonen, Administratie effectentransacties/dividenden/betalingsverkeer e.d., Contactonderhoud depotbanken, hypotheekverstrekkers, bewaarders, tussenpersonen, cliënten, IT-leveranciër, Beheerder website, Ondersteuning directie, Ervaring met portals verschillende depotbanken, Social media (LinkedIn, Facebook, Twitter), Draaien schaduwboekhouding eigen Huisfonds incl. controle oplevering koers, Belangrijke schakel in spellingscontrole Nederlandse taal bij publicaties, Voorraadbeheer, Archief-beheer & Aanspreekpunt.
de heer Karel Vogel RA
Compliance/risk officer
Karel heeft na een loopbaan als register accountant bij PwC en als Hoofd Toezicht Financiële Instellingen bij de AFM, inmiddels meer dan 10 jaar een eigen adviespraktijk op het gebied van compliance, risicomanagement en het opzetten van nieuwe activiteiten voor partijen in de financiële sector. Hij richt zich met name op de relatie met toezichthouders, interne compliance en risicomanagement. Karel is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is een fervent fietser en heeft inmiddels veel bergen in Europa bedwongen.
mevrouw Jolanthe van den Berg CFP
Financial Planner


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement