Rendement vermogensbeheer vergelijken

rendement vermogensbeheer

Voordat u kiest voor beheerd beleggen wilt u weten wat het beste rendement bij vermogensbeheer is. Uit data van Finner blijkt dat het gemiddelde rendement in een neutraal profiel 4,2% bedroeg over de afgelopen 10 jaar (2013-2022). Maar zo’n cijfer kan misleidend zijn. Het gemiddelde rendement hangt immers af van uw risicoprofiel. En door goede én slechte jaren kan het tussentijdse rendement behoorlijk verschillen. Het vergelijken van rendementen is lastiger dan het lijkt, voor u het weet vergelijkt u appels met peren. Wij leggen uit hoe u rendementen van vermogensbeheerders vergelijkt en tonen het historische en actuele rendement van vermogensbeheer. 


In dit artikel:

1. Wat is het rendement vermogensbeheer 2023?

2. Historisch rendement vermogensbeheer

3. Sparen of beleggen?

4. Reële rente is al jaren negatief

5. Rendement vermogensbeheer vergelijken? 5 tips van Finner


1. Wat is het rendement vermogensbeheer 2023?

Vermogensbeheerders hanteren verschillende methoden om hun rendementen te berekenen. Dat maakt vergelijken lastig. Finner heeft daarom een index ontwikkeld om de gemiddelde rendementen van alle vermogensbeheerders op een uniforme manier te kunnen vergelijken. De ProNL Index is een samengestelde index van de netto rendementen van alle professionele vermogensbeheerders in Nederland op basis van de data van Finner. 


Benieuwd naar het actueele rendement? Elk kwartaal tonen wij voor elk risicoprofiel een update van het actuele rendement dat vermogensbeheerders hebben behaald.  


Rendement Vermogensbeheerders Q3 2023 ProNL- IndexVermogensbeheerders hadden een negatief derde kwartaal. Het gemiddelde verlies in een neutraal profiel kwam uit op 1,4%. Hiermee is er een einde gekomen aan de sterke prestaties van de eerste helft van het jaar. Dankzij het herstel van de aandelenmarkten eerder dit jaar staan vermogensbeheerders toch nog op een positief rendement voor het huidige beursjaar. Het gemiddelde rendement voor een neutraal profiel bedraagt momenteel 4,2%


Dit kwartaal viel opnieuw op dat de prestaties van de verschillende risicoprofielen dicht bij elkaar lagen. Ook defensieve profielen presteerden matig door de oplopende rente op de obligatiemarkten. Hierdoor worden nieuwe obligaties weliswaar tegen hogere rentes uitgegeven, maar al lopende obligaties worden bij een stijgende marktrente juist minder aantrekkelijk en dalen daardoor in waarde. Afgelopen kwartaal noteerde het zeer defensieve risicoprofiel gemiddeld een verlies van 1,2%, terwijl zeer offensief uitkwam op een verlies van 1,5%. 


Rendement Vermogensbeheerders 2023De gemiddelde rendementen in heel 2023 variëren tussen 1,1% voor het zeer defensieve profiel en 7,5% voor het zeer offensieve profiel. Tot nu toe behaalden passieve beheerders een gemiddeld rendement van 4,7%, terwijl de actieve beheerders uitkomen op een gemiddeld rendement van 4,1%. Een rendementsverschil dat in lijn ligt met het gemiddelde kostenverschil tussen actieve en passieve beheerders. Hierbij moet wel benoemd worden dat er binnen de selectie van actieve beheerders grote verschillen zijn waarbij enkele actieve partijen wel een bovengemiddeld rendement wisten te realiseren.


Terugblik derde kwartaal 2023

Ieder kwartaal ontvangt Finner van vermogensbeheerders een overzicht van hun analyses over het afgelopen kwartaal. Hier volgt een beknopte samenvatting van deze analyses.


Het afgelopen kwartaal begon sterk. Nieuws over een lager dan verwachte inflatie, meevallende economische cijfers en beter dan verwachte bedrijfswinsten in het tweede kwartaal zorgden voor optimisme onder beleggers. Hierdoor stegen de aandelenmarkten in juli verder en kwamen de koersen zelfs op enkele procenten van de recordniveaus uit 2021.


Het optimisme was echter van korte duur, want in augustus sloeg het sentiment op de aandelenmarkten om. Naast zwakke economische cijfers uit Europa waren het vooral de sterk oplopende obligatierentes die de koersen onder druk zetten. De oorzaak van deze stijging kan in verschillende hoeken worden gezocht. Zo stegen de grondstoffenprijzen sterk in het derde kwartaal, na een jaar van voornamelijk dalingen. Daarnaast presteerde de Amerikaanse economie veel beter dan verwacht, waardoor beleggers nu verwachten dat de rente langer hoog blijft. Tot slot waren er voor Amerikaanse obligaties signalen van verkoopdruk door China en Japan, mogelijk om de eigen munt te ondersteunen ten opzichte van de sterk stijgende dollar. Daar tegenover stond juist een groeiend aanbod van Amerikaanse staatsobligaties door het sterk oplopende begrotingstekort in de VS. 


Deze combinatie van factoren zorgde ervoor dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties opliep tot het hoogste niveau in 16 jaar. Daarmee lijkt het er vooralsnog op dat 2023 het derde opeenvolgende jaar wordt waarin Amerikaanse obligaties een negatief rendement opleveren – een unieke situatie die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Ook Europese obligaties staan op een verlies, al stijgt de obligatierente in Europa dit jaar minder snel dan in de VS. De opgelopen rentes bieden wel kansen voor beleggers, die nu zelfs op zeer veilig geachte Duitse of Nederlandse staatsobligaties de hoogste rente in 12 jaar kunnen ontvangen. 


Centrale banken treden momenteel wat meer naar de achtergrond na de aankondiging om niet langer routinematig renteverhogingen door te voeren, maar dit enkel te doen op basis van actuele economische gegevens. Beleggers kijken ondertussen alweer vooruit, waar het niet langer de rentestijgingen zijn waarop geanticipeerd wordt, maar juist wanneer en in hoeverre de rente verlaagd zal worden. 


2. Historisch rendement vermogensbeheer

Wat levert beheerd beleggen in de loop der jaren op? Het antwoord hangt af van uw risicoprofiel. Vermogensbeheerders beleggen volgens risicoprofielen met daarbij passende modelportefeuilles. Vuistregel hierbij is dat rendement en risico hand in hand gaan.      


Finner heeft voor elk risicoprofiel een gemiddeld rendement berekend: de Pro-NL Index. Deze index biedt consumenten een objectieve en realistische maatstaf om rendementen uit het verleden op een uniforme manier te vergelijken. De resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. De rendementen variëren, maar zij geven wel een indruk van het succes van een bepaald beleid. Het gemiddelde historisch rendement vermogensbeheer biedt een referentiekader voor het vergelijken van vermogensbeheerders.


Bij een neutraal profiel bedroeg het gemiddelde rendement vermogensbeheer 2022 -13,6%, het rendement vermogensbeheer 2021 kwam uit op 12,3% en het rendement vermogensbeheer 2020 bedroeg 3,3%. De grafiek hieronder toont het gemiddelde historisch rendement van vermogensbeheerders in Nederland van 2009 tot en met 2023 voor een neutraal profiel ná aftrek van kosten.      

Check uw vermogensbeheerder

Wilt u weten wat het historische rendement van een specifieke vermogensbeheerder is? Vraag dan een gratis vergelijking aan en ontvang vrijblijvend een analyse. In elke analyse toont Finner het rendement van de door u gekozen beheerder(s) vergeleken met het marktgemiddelde. Ook kunt u zowel de indirecte als directe kosten van vermogensbeheer vergelijken met de ProNL Index – Kosten. Blijft het rendement van uw vermogensbeheerder structureel achter ten opzichte van het gemiddelde, dan is het verstandig om een alternatief te overwegen. Kies voor ‘check mijn vermogensbeheerder’ bij vermogensbeheer vergelijken.3. Sparen of beleggen?

Als u rendement wilt behalen op uw vermogen, dan is sparen niet de juiste keuze. Banken betalen een lage rente en de reële rendement op spaargeld is al jaren negatief. De spaarrente moet hoger zijn dan het inflatiepercentage, wilt u een positief reëel rendement op uw spaargeld behalen. Dat is al jaren niet meer zo. Dus ook over een langere periode leverde sparen een negatief reëel rendement op. Het CPB verwacht dat de reële rente op de lange termijn laag blijft. 


Gemiddelde rente


Afbeelding: de gemiddelde rente op direct opneembare spaartegoeden over de periode 2003 t/m 2023. Bron: De Nederlandse Bank


Over een langere termijn levert beleggen een hoger rendement op. Dat blijkt ook uit onze ProNL index. Over de 10 jaar van 2013-2022 lag het rendement gemiddeld op 4,2% bij een neutraal profiel. Voor een (zeer) offensief profiel liggen de rendementen uiteraard hoger. Het verschil tussen beleggen of sparen kunt u bij Finner berekenen via onze sparen of beleggen tool


Benchmark bij sparen of beleggen

Afbeelding: Voorbeeld van een beleggingsplan. Peter is 40 jaar en heeft een bedrag van 25.000 euro wat hij voor langere tijd opzij kan zetten. Hij besluit om dit bedrag te laten beleggen met als doelstelling vermogen opbouwen om eerder met pensioen te kunnen over zo'n 25 jaar. Hij belegt met een gemiddeld risicoprofiel. 


Dat levert het volgende op: In een normaal scenario groeit het vermogen tot 59.057 euro, in een goed scenario zelfs tot bijna 95.178 euro. In een slecht scenario is het resultaat alsnog hoger dan zijn inleg, namelijk 36.244 euro. Zelfs in dat geval zal hij de ruimte hebben om iets eerder te stoppen met werken. 


Risico’s van beleggen

Een hoger rendement bij beleggen gaat gepaard met grotere risico's en meer schommelingen van uw vermogen. U kunt deze risico’s van beleggen beperken door voor een lange termijn (>10 jaar) geld opzij te zetten. Slechte jaren horen erbij, maar op de langere termijn herstelt de beurs altijd weer. Daarom is een langere beleggingshorizon belangrijk. Voor veilig beleggen is ook het spreiden van beleggingen cruciaal. 


Risico’s van sparen

Sparen is relatief veilig, mits uw spaargeld onder het depositogarantiestelsel valt. Maar die veiligheid is relatief. Want inflatie, belasting en lage rente hollen de waarde van uw spaargeld gestaag uit. Daardoor loopt u het risico dat u uw financiële doelen niet haalt.


Als alternatief voor sparen is beleggen dus waarschijnlijk beter geschikt om uw financiële doelen te behalen. Uw spaargeld beleggen levert op termijn hogere verwachte rendementen oplevert. Als u weet hoeveel geld u inlegt en hoe lang u dit kunt missen, dan berekent u eenvoudig via onze plan-tool de verwachte rendementen van uw plan. Hierin wordt ook getoond wat het resultaat in een slecht scenario zou zijn. Zo kunt u kiezen tussen sparen en beleggen. SparenBeleggen slecht
scenario
Beleggen normaal
scenario
Beleggen goed
scenario
na 5 jaar25.84123.86329.76936.372
na 25 jaar29.49636.24459.05795.178

Tabel: verwachte vermogensontwikkeling sparen beleggen op basis van de sparen of beleggen tool bij een inlegbedrag van 25.000 euro. Inflatie en belastingen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Berekeningen zijn op basis van een spaarrente van 0,66%.


Sparen én beleggen

Sparen is altijd goed om in ieder geval een financiële buffer achter de hand te houden, ongeacht het mogelijke koopkrachtverlies. Met een spaarbuffer kunt u onvoorziene uitgaven op korte termijn bekostigen. U kunt uw benodigde financiële buffer berekenen via de BufferBerekenaar van het Nibud. Het overtollig spaargeld beleggen is vaak een beter alternatief voor sparen. Maar beleg alleen geld dat u voor een langere periode kunt missen.4. Reële rente is al jaren negatief

Sparen is al jaren verliesgevend. Dat komt met name door de inflatie: de stijging van het algemene prijspeil in de economie, waardoor geld steeds minder waard wordt. De inflatie bedroeg in de periode 2002-2022 gemiddeld 2,1% per jaar. Sparen levert een positieve reële rente op als de spaarrente hoger is dan de inflatie. Maar dat is al jaren niet meer zo, waardoor de effectieve rente of reële rente (spaarrente minus inflatie) al jaren negatief is. 


Actuele inflatie

De centrale banken streven naar prijsstabiliteit, hun doelstelling is de inflatie rond de 2% te houden. Sinds eind 2021 schoot de inflatie echter omhoog en over heel 2022 kwam de inflatie uit op 10%. Dat betekent dat de gemiddelde prijzen in 2022 10% hoger lagen dan een jaar eerder. Het CBS publiceert maandelijks de actuele inflatie in ons land.


Wat is reële rente?

De werkelijk ontvangen rente op een spaarrekening wordt ook wel nominale rente genoemd. Stel, u krijgt 3% rente op uw spaarrekening, dan bent u blij. Maar als de inflatie 4% bedraagt, dan kunt u na een jaar met uw geld minder kopen dan voorheen. De nominale rente gecorrigeerd met de inflatie noemen we de reële rente. De reële rente wordt ook wel effectieve rente genoemd.


reële rente = spaarrente minus inflatie

reële rente


Bron: Finner


Alternatieven voor sparen

Bij een spaarrente van 0,1% en een inflatie van 3% is uw spaargeld na 10 jaar zo’n 25% minder waard geworden. Is het dan wel verstandig om geld aan te houden op de spaarrekening? Ja zeker. In ieder geval als een financiële buffer voor onvoorziene omstandigheden. Maar heeft u meer spaargeld dan dat u als buffer nodig heeft, dan wordt het interessant om alternatieven te onderzoeken. Dit zijn een paar alternatieven voor spaarders: 


Deposito sparen

Met een spaardeposito kunt u een iets hogere rente krijgen dan op een gewone spaarrekening. Toch zijn er een aantal grote nadelen. Een deposito biedt minder flexibiliteit dan een gewone spaarrekening, omdat u uw geld niet zomaar kunt opnemen. Bovendien profiteert u niet mee als de rente weer stijgt. Bij een buitenlandse aanbieder is ook het risico hoger, vanwege het risico buitenlands toezicht en mogelijk een  valutarisico. Ten slotte leveren ook spaardeposito’s momenteel een lage rente en ligt deze zelden hoger dan de inflatie.


Overstappen van bank

Sommige spaarders kiezen ervoor hun spaargeld naar een andere aanbieder te verhuizen die een iets hogere rente biedt. Vaak zijn het buitenlandse aanbieders, zoals Bigbank uit Estland of het Franse Renault Bank, die een hogere rente dan de grote Nederlandse banken bieden. Maar let bij buitenlandse partijen wel op of uw spaartegoeden beschermd worden door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Wanneer een buitenlandse bank failliet gaat, bent u mogelijk uw geld kwijt. 


De maximale vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel is € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Bij alle banken die in Nederland actief zijn, wordt uw geld op betaal- en spaarrekeningen beschermd door het depositogarantiestelsel. Voor buitenlandse rekeningen geldt een dekkingsniveau van € 100.000 voor de gehele Europese Unie. Banken buiten de Europese Unie vallen buiten het depositogarantiestelsel. Dan bent u volledig aangewezen op de regelgeving die in dat land geldt. Spaart u buiten de eurozone, dan is er ook sprake van een valutarisico


Extra aflossen op hypotheek

Hebt u nog een hypotheek lopen op uw huis? Dan kunt u daarop besparen door versneld af te lossen. Let wel op de hypotheekvorm, de algemene voorwaarden en de impact op de hypotheekrenteaftrek. Vaak zijn er limieten, hoeveel u per jaar extra mag aflossen. Betaalt u een hoge hypotheekrente of komt uw spaargeld uit boven de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing, dan kan het gunstig zijn om extra af te lossen. 


Huis energiezuiniger maken

De waarde van uw huis kunt u laten stijgen en de maandelijkse kosten drukken, door uw huis energiezuiniger te maken. Dat is extra aantrekkelijk in een tijd van hoge energieprijzen. Vaak zijn er ook subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Hebt u voldoende spaargeld, dan kunt het investeren in verbetering of verduurzaming van uw huis. Het vergroot uw woongenot. Voor rendement bent u afhankelijk van de waardestijging van vastgoed.


In vastgoed investeren

Uw spaargeld kunt u ook in stenen steken. Dat kan via vastgoedfondsen. Maar u kunt uw spaargeld ook aanwenden voor de aanschaf van een tweede huis of appartement. Door te beleggen in vastgoed kunt u extra rendement of inkomen creëren. U strijkt de maandelijkse huurinkomsten op en kunt profiteren van een mogelijke waardestijging. De overdrachtsbelasting voor beleggers is de laatste jaren fors verhoogd. Momenteel bedraagt deze 10,4%.


Begin met beleggen!

Sparen is relatief veilig. Maar het kost geld, want het effectief rendement is negatief. De lage rente en hoge inflatie zorgen voor een negatieve reële rente. Uw spaargeld beleggen is een goed alternatief, het levert op de langere termijn een hoger rendement op. Maar er zijn wel risico’s bij beleggen, want rendement en risico gaan hand in hand. Op lange termijn levert een gespreide portefeuille met wereldwijde aandelen ruim 5% effectief rendement per jaar op (na inflatie). Daar zitten natuurlijk betere en slechtere jaren tussen. Hoe langer u kunt beleggen, hoe groter de kans op een goed rendement. Rendement vermogensbeheer vergelijken? Het kan op Finner.


Beleg alleen met geld dat u langere tijd kunt missen. Het is altijd verstandig om een financiële buffer op uw spaarrekening te houden.


Lees meer in ons ebook Sparen of beleggen of kijk bij beginnen met beleggen5. Rendement vermogensbeheer vergelijken? 5 tips van Finner

Zelf het rendement van beleggen berekenen lijkt eenvoudig, maar een verkeerde berekening is snel gemaakt. Daarom geven we u een aantal handige tips voor een goede vergelijking.


I. Netto of bruto rendement?

Sommige partijen communiceren rendementen vóór kosten (bruto), andere juist weer ná aftrek van kosten (netto). En als het netto is, zijn dan wel echt alle kosten eraf? Finner toont u uitsluitend nettorendementen. Wel zo makkelijk.


II. Slechte jaren horen erbij

De resultaten uit het verleden bieden een goede indicatie van het beleid, mits daar ook de slechte jaren in worden meegenomen. Het gevaar is dat een vermogensbeheerder de behaalde resultaten zo goed mogelijk voorspiegelt door een zo gunstig mogelijke periode te laten zien, zonder flinke verliesjaren. Zo tonen veel vermogensbeheerders de rendementen vanaf 2009 of 2012. Het negatief rendement uit verliesjaar 2008 of 2011 valt daarmee buiten het rendementsoverzicht. Dit geeft een vertekend beeld en kan leiden tot te hoge rendementsverwachtingen. 


III. Vergelijk een representatieve portefeuille

Vergelijk alleen rendementen van de portefeuille met het risicoprofiel waarin u gaat beleggen. Vermogensbeheerders kunnen soms meerdere beleggingsportefeuilles aanbieden, waardoor verschillen ontstaan in behaalde rendementen. De vermogensbeheerder zou er dan voor kunnen kiezen om u alleen de rendementen te tonen van de best presterende portefeuille. Let er daarom op dat u uw vergelijking baseert op een representatief rendement en risico. 

 

Een veelgemaakte fout is het vergelijken van vermogensbeheer rendementen met die van een index zoals de AEX. Deze index bestaat alleen uit Nederlandse aandelen en dat brengt door de beperkte spreiding een groter risico met zich mee. Dit is niet vergelijkbaar met een profiel van een vermogensbeheerder, zelfs niet met een zeer offensief profiel.


IV. Tel achtereenvolgende rendementen niet bij elkaar op

Op Finner ziet u uitsluitend netto rendementen berekend conform een meetkundig gemiddelde. Dit vraagt wat wiskundig inzicht. Rendementen kunt u niet simpelweg bij elkaar optellen. Stel, u belegt 100.000 euro en in het eerste jaar behaalt u -50% rendement en in het tweede jaar +50%. U kunt dan via een simpele redenering (rekenkundige methode) concluderen dat het rendement op 0% uitkomt. Dat lijkt logisch, maar het klopt niet! U berekent het daadwerkelijke samengestelde rendement als volgt:StartJaar 1
-50% rendement
Jaar 2
+50% rendement
Waarde portefeuille€100.000,-€50.000,-€75.000,-

Tabel: meetkundig rendement berekenen


V. Let op rendement én kosten

Naast rendementen zijn de kosten van vermogensbeheer belangrijk. Rendement is namelijk geen zekerheid, maar kosten betaalt u altijd! Lage kosten zijn een belangrijke voorwaarde om uw doel te halen. Naast inzicht in rendementen is inzicht in de directe én indirecte kosten van een partij belangrijk. Meer weten? Lees het artikel Kosten vermogensbeheer vergelijken.Finner maakt rendement vermogensbeheer vergelijken eenvoudig

Bij rendementen vermogensbeheer vergelijken moet u heel alert zijn dat u de juiste cijfers vergelijkt en rekening houdt met risico en kosten. Finner maakt het eenvoudig door kosten en rendementen uniform en objectief weer te geven. In een analyse leggen we alle vermogensbeheerders langs dezelfde meetlat. Dat doen wij aan de hand van de portefeuille en de risicocategorie die voor u relevant zijn. Wij maken voor u de hele historie van nettorendement (inclusief slechte jaren), risicocijfers en de totale kosten inzichtelijk. Vergelijk (online) vermogensbeheer op Finner en vraag een gratis analyse aan op basis van uw inlegbedrag en wensen.


Belegt u al bij een vermogensbeheerder? Dan is het verstandig om van tijd tot tijd te kijken of dit nog steeds de beste keuze voor u is. Dit doet u in onze vergelijker door te kiezen voor ‘check mijn vermogensbeheerder’. Zo kunt u uw partij vergelijken met andere vermogensbeheerders op basis van rendement en kosten. Alleen (online) vermogensbeheerders vergelijken op basis van behaalde rendementen is niet genoeg. Kosten en risico’s, maar ook beleggingsbeleid en voorwaarden, zijn belangrijke factoren om mee te laten wegen in een vergelijking.


Wilt u zich eerst eens rustig verdiepen in de materie en meer weten over hoe u de beste vermogensbeheerder vindt? Dan hebben wij een gratis ebook Kies uw ideale vermogensbeheerder. Onze ebooks zijn geschikt voor beleggers die zich eerst willen inlezen in bepaalde onderwerpen voordat zij beginnen met beleggen. 


Wilt u direct vergelijken, ga dan naar onze vergelijker.


eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement