Beleggingswoordenboek

Deel dit artikel
beleggingswoordenboek

aandeel

Als u belegt in aandelen, koopt u een deel van een bedrijf. U bent dan aandeelhouder en deelt daarmee in de winst door middel van dividend en hebt stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. De koers van een aandeel komt tot stand op de beurs.

advies fee

Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent, omdat hij u adviezen geeft over de portefeuille.

alertfunctie
Een email- of SMS-alert met een signaal over bijvoorbeeld aan- of verkooporders.

ask (vraagprijs)

De prijs die de ‘markt’ vraagt voor de verkoop van een bepaald effect.


assignment (toewijzing) van opties
Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of verkopen. Wanneer de koper van dit recht hier gebruik van maakt, wordt een van de verkopers (schrijvers van opties) aangewezen om de onderliggende waarde te leveren. Dit noemen we het toewijzen van opties. Voor de administratieve verwerking hiervan kan een aanbieder kosten rekenen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is door de Minister van Financiën aangewezen voor het houden van toezicht op de financiële markten in Nederland. 


backtest
Met een backtest kijkt u wat het rendement op een product geweest zou zijn op een reeks van data in het verleden, met nagenoeg dezelfde voorwaarden.

beheer fee
Dit is de vergoeding die een aanbieder rekent, omdat hij uw portefeuille beheert.

beleggingsacademy
Een opleidingscentrum waar de belegger uitleg en tips krijgt over het beleggen van zijn geld.

beleggingsfonds

In een beleggingsfonds wordt geld van meerdere individuele beleggers samengevoegd en beheerd door fondsmanagers. Dit is een praktische manier om je beleggingen te spreiden. Andere voordelen zijn: u verzekert uzelf van professioneel beheer en de kosten zijn lager dan wanneer u in individuele aandelen belegt.

bewaarloon
De aanbieder zorgt voor de bewaring en administratieve afhandeling van de portefeuille. Hier betaalt u bewaarloon voor.

bewaking expirerende optieposities
Een aanbieder kan voor u in de gaten houden of uw opties aflopen en u hierop attenderen bijvoorbeeld middels een alert functie. Hiervoor kan een aanbieder kosten rekenen.

bid (biedprijs)

De prijs die door de ‘markt’ biedt voor de aankoop van een bepaald effect.


bid-ask spread 

Het verschil tussen de bied- en vraagprijs op de effectenbeurs van bijvoorbeeld effecten of derivaten als aandelen, opties of futures. Als iemand de vraagprijs “ask” wil betalen dan komt er een transactie tot stand. Als iemand anders de biedprijs “bid” accepteert voor wat hij wil verkopen dan komt er eveneens een transactie tot stand. 


brokercommissie

Een broker is een persoon of bedrijf die bemiddelt tussen de koper en verkoper van effecten. De broker krijgt bij een transactie een vergoeding. Dit wordt een commissie genoemd.


buy & hold strategie
Er wordt periodiek gehandeld op basis van fundamentele analyses en/of technische analyses. Bij deze methodiek wordt voornamelijk gekeken kansen op de lange termijn. De samenstelling van de portefeuille zal minder vaak veranderen.

buy & sell strategie
Er wordt dagelijks gehandeld op basis van technische en/of fundamentele analyses. Bij deze methodiek wordt voornamelijk gekeken naar korte termijn kansen. De samenstelling van de portefeuille kan grote wijzigingen vertonen.

cash settlement van opties
Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of verkopen. Het afkopen van dit recht in geld noemen we cash settlement van opties. Voor de administratieve verwerking hiervan kan een aanbieder kosten rekenen.

cashdividend
Dividend is een uitkering van een gedeelte van de winst van een bedrijf aan de aandeelhouders. Wanneer de winst wordt uitgekeerd in contant geld noemen we dit een uitbetaling van cashdividend. Voor de administratieve verwerking hiervan kan een aanbieder kosten rekenen.

cash drag

Cash drag kan een kostenpost zijn wanneer je een beleggingsfonds of tracker aanhoudt. Fondsmanager houden vaak een percentage cash geld aan voor mogelijke transacties of fluctuaties door in- en uitstappers in het fonds. U betaalt echter kosten over het volledige vermogen wat u belegd hebt in het fonds terwijl niet al uw vermogen is belegd. Wanneer u cash geld aanhoudt op een spaarrekening hebt u deze kosten niet. 


cfd's (contracts for difference)
Een overeenkomst tussen twee partijen, een koper en een verkoper, waarbij de verkoper afspreekt het verschil tussen openingsprijs en slotprijs te betalen na een afgesproken termijn. Is het verschil negatief, dan betaalt de koper het verschil aan de verkoper.

claims
Wanneer een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft, gebeurt dit vaak tegen een lagere koers. De bestaande aandeelhouders ontvangen dan vaak een voorrangssrecht bij het toewijzen van de nieuwe aandelen. Dit wordt een claim genoemd. Voor de administratieve verwerking hiervan kan een aanbieder kosten rekenen.

demo-account
Een rekening waarop u eerst kunt oefenen en kennismaken met de systemen van de dienstverlening.

deposito
Het vastzetten van spaargeld voor een vooraf bepaalde vaste periode en rentevergoeding.

distributievergoeding
Een aanbieder kan fondsen opnemen in zijn portefeuilles van andere partijen. Wanneer u kiest voor zo’n portefeuille, krijgt de aanbieder geld van die partijen. Dit noemen we de distributievergoeding en is een onderdeel van de fondskosten.

dividend
Dit is de winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouder.

effectenkrediet
Dit is een krediet waarbij de beleggingen als onderpand gelden.

Essentiële Beleggersinformatie (EBi)

De EBi is een verkorte prospectus waarin de essentiële informatie is opgenomen over de aard en de risico’s van het beleggingsproduct. De EBi dient ervoor om een consument inzicht te geven in de belangrijkste risico’s en kosten van een beleggingsproduct. 


exercise (uitoefening) van opties
Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of verkopen. De koper kan gebruik maken van dit recht, we noemen dit het uitoefenen van opties. De tegenpartij zal dan de onderliggende waarde moeten leveren. Voor de administratieve verwerking hiervan kan een aanbieder kosten rekenen

financial transaction taks
Dit zijn belastingen die worden gerekend over bepaalde transacties. In diverse landen worden verschillende vormen van deze belasting geheven. 

fondsentool
Een hulpmiddel dat u helpt bij het selecteren van beleggingsfondsen.

fondskosten
Als uw portefeuille bestaat uit fondsen of trackers hebt u te maken met fondskosten. Deze bestaan uit: lopende kosten, transactiekosten en op- en afslagen. Deze kosten worden in de koers van het product verwerkt. Hier bedoelen we mee dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. Deze kosten worden niet apart in rekening gebracht door de aanbieder.

fundamentele analyse
Een beleggingsfilosofie waarbij men de (relatieve) aantrekkelijkheid van een aandeel (of een aandelensector) ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden probeert te beoordelen door middel van een analyse van de gang van zaken in die onderneming of die bedrijfstak. De tegenhanger van technische analyse.

future
Een termijncontract dat op de beurs wordt verhandeld. Bij een future bent u verplicht om na een bepaalde tijd het product af te nemen. U kunt op verschillende producten futures afsluiten, zoals bijvoorbeeld op grondstoffen of aandelen.

garantieproducten
Een gestructureerd beleggingsproduct. Sommige van deze producten garanderen 100% van de inleg, andere slechts een deel hiervan.

groenproducten
Duurzame beleggingsproducten met de fiscale vrijstelling “korting voor maatschappelijke beleggingen”.

high watermark

Bij een high watermark performance fee ontvangt de aanbieder uitsluitend een vergoeding over het behaalde rendement wanneer de waarde van de portefeuille hoger is dan de laagste waarde van de portefeuille gedurende de looptijd. Na een jaar van verlies zal de aanbieder eerst het tekort moeten goedmaken voordat een performance fee wordt uitgekeerd. Wanneer een aanbieder één dramatisch jaar heeft gehad kan het wel verschillende jaren duren voordat er weer een performance fee wordt berekend. 


lopende kosten
De jaarlijks directe kosten die gemaakt zijn door het fonds of tracker in het afgelopen boekjaar. 

macro-economische visie
Een visie over de economie op landelijk en wereldwijd niveau. Denk hierbij aan werkeloosheid, groei en inflatie.

management fee

Management fee zijn de kosten die u betaalt voor het dagelijks beheer van het beleggingsfonds of tracker. Deze kosten worden niet apart bij u in rekening gebracht maar in de koers van het product verwerkt. Dit betekent dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. 


market impact

Het plaatsen van een effectenorder, in bijvoorbeeld aandelen, kan resulteren in een koersstijging (bij koop) of koersdaling (bij verkoop) voordat de order is uitgevoerd. De koers wijzigt vanwege vraag en aanbod. Door de hoge vraag of aanbod zal de beurskoers stijgen dan wel dalen. Vooral voor grote investeerders, zoals financiële instellingen, kan dit een grote impact hebben op de kosten. 


modelportefeuille
Een portefeuille waarin elke belegger per risicoprofiel in een gestandaardiseerde portefeuille belegt.

obligatie
Een obligatie vertegenwoordigt een lening aan een bedrijf of overheid.

omloopfactor (Portfolio Turnover Rate, PTR)

De omloopfactor geeft een indicatie van de aan- en verkopen in de beleggingsportefeuille van het beleggingsfonds of tracker. Een omloopfactor van 200% betekent dat in een jaar tijd alle beleggingen uit de portefeuille zijn verkocht en voor eenzelfde bedrag effecten zijn gekocht. Beleggers krijgen zo een indruk van de mate waarin er gehandeld wordt en hoe hoog de transactiekosten zijn die een fonds jaarlijks maakt. Deze kosten worden niet inzichtelijk gemaakt maar in de koers van het product verwerkt. Dit betekent dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen.


op- en afslagen
Dit zijn kosten die de fondsmanager maakt door transacties in het fonds naar aanleiding van in- en uittreders in het fonds.

optie
Het recht om een beleggingsproduct (bijv. een aandeel) voor een bepaalde periode tegen een vooraf afgesproken prijs te mogen kopen of verkopen.

performance fee
Dit is de vergoeding die een aanbieder ontvangt wanneer hij rendement behaalt over de beleggingsportefeuille. Vaak is dit een percentage van het behaalde rendement.

periodieke kosten
Dit zijn de periodiek terugkerende kosten die een aanbieder rekent voor het aanhouden van een rekening of bijvoorbeeld abonnementsdiensten.

portefeuillesamenstelling
De wijze waarop de portefeuille is ingericht.

prospectus

Een prospectus is een formele verklaring en een wettelijk vereist document, dat wordt uitgegeven voordat een financiële product wordt aangeboden aan het publiek. In het prospectus vindt u informatie over de doelstelling, kosten, en andere feiten die de belegger moet weten om een goed geïnformeerde beslissing te nemen.


schaduwportefeuille
In deze portefeuille belegt u met virtueel geld, zonder risico. Hierdoor kunt u alvast oefenen met beleggen voordat u een beleggingsrekening opent.

securities lending
Securtities lending is een financiële dienstverlening waarbij een instelling effecten, zoals aandelen, uitleent aan een andere instelling. Hiervoor ontvangt of betaalt de instelling rente. Daarnaast worden er regelingen gemaakt voor bijvoorbeeld onderpand. Veel beleggingsfondsen en trackers maken hier gebruik van om hun rendement te verhogen.

service fee

Service fee is een verzamelnaam voor de kosten die een beleggingsfonds of tracker maakt voor kosten zoals bewaarloon, accountancycontrole, oprichtingskosten, marketingkosten en juridische kosten. Deze kosten worden niet apart bij u in rekening gebracht maar in de koers van het product verwerkt. Dit betekent dat de kosten in mindering worden gebracht op de waarde van de beleggingen. 

stamp duty

Stamp duty is een vorm van belasting. U betaalt bijvoorbeeld voor het handelen in aandelen in Engeland (0,5%), Ierland (1%) en Hong Kong (0,109%).

standaarddeviatie
Standaarddeviatie is een indicatie van het verwachte risico. Het geeft voor een portefeuille aan hoe rendementen in een bepaalde periode van elkaar variëren. Hoe hoger de standaarddeviatie des te groter de kans op grote verliezen of grote winsten

stockdividend
Dividend is een uitkering van een gedeelte van de winst van een bedrijf aan de aandeelhouders. Wanneer de winst wordt uitgekeerd in aandelen noemen we dit een uitbetaling van stockdividend. Voor de administratieve verwerking hiervan kan een aanbieder kosten rekenen.

stortingskosten
Dit zijn de kosten voor het storten van geld op de beleggingsrekening.

technische analyse
Een beleggingsfilosofie waarbij men op basis van historische koersgegevens toekomstige koersontwikkelingen probeert te voorspellen. De tegenhanger van fundamentele analyse.

tracker

Een tracker is een passief fonds dat met zijn beleggingsportefeuille nauwkeurig de koersontwikkeling van een index volgt. 


transactiekosten
In de portefeuille kunt u of de aanbieder aan- en verkopen doen. Voor deze transacties worden kosten gerekend. De kosten kunnen per beleggingsproduct verschillen.

warrant
Dit is een soort optie en geeft u het recht om voor of op een bepaalde datum effecten te kopen of te verkopen, tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het belangrijkste verschil tussen opties en warrants is dat de opties door de beurs worden geïntroduceerd en warrants worden uitgegeven door ondernemingen.


Deel dit artikel

Vergelijk direct

Eenvoudig alle partijen in Nederland vergelijken
 • Broker
 • Vermogensbeheerder
 • Help mij starten
Zoek de beste
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 50.000,-
 • € 100.000,-
 • € 500.000,-
Kies uw inlegbedrag
 • € 10.000,-
 • € 25.000,-
 • € 100.000,-
 • € 250.000,-
 • € 500.000,-
 • € 1.000.000,-
Kies uw inlegbedrag

Contact Finner

Stephan Freelink
010-3070880
Plan afspraak
Stephan Freelink
eBook

Kies uw gratis eBook met handige tips!

Bedankt

We hebben het eBook verzonden naar het onderstaande e-mailadres.

Wij beschermen uw gegevens. Lees hier ons privacy statement